Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 621

II. İlân yoluyla çağrı

II. İlân yoluyla çağrı

Madde 621 - Sulh mahkemesi, mirasbırakanın alacaklıları ile borçlularını belli bir süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri için bir ay arayla iki defa yapılacak ilân yoluyla çağırır. Çağrı, kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da kapsar.

İlânda bildirimde bulunmamanın sonuçları hakkında alacaklıların dikkatleri çekilir.

Bildirim süresi, ikinci ilândan başlayarak en az bir aydır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 20.06.2005, E: 2005/6847, K: 2005/9460:

Bkz. madde 619.

2-) Y. 2. HD, T: 21.11.2002, E: 2002/11190, K: 2002/12820:

Bkz. madde 619.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. İlân tarikiyle davet

Madde 561

Sulh mahkemesi, müteveffanın alacaklılariyle borçlularını, muayyen bir müddet zarfında alacaklarını ve borçlarını kayıt ve beyana davet için, ilân suretiyle, tebligatta bulunur ve bu davete icabet etmemenin neticeleri hakkında alacaklıların nazarı dikkatini celbeder. Davet, kefalet sebebi ile alacaklı olanlara da şamildir.

İşbu müddet, ilk ilândan itibaren en aşağı bir aydır.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 561 inci maddesini karşılamaktadır.

İsviçre Medenî Kanununun 582 nci maddesinde yer alan kenar başlık “Hesaplaşmaya çağrı” şeklinde olduğu hâlde, maddenin kenar başlığı, yürürlükteki metinden esinlenerek arılaştırılmak suretiyle “İlân yoluyla çağrı” şeklinde düzenlenmiştir. Kaynak Kanunda ilânın bir kez yapılması ve birinci ilândan itibaren bir aylık surenin geçmesi kabul edilmiştir. Yürürlükteki metin de buna paraleldir. Ancak ülke gerçekleri göz önünde tutulmak suretiyle ilânın iki kez yapılması ve bir aylık sürenin de ikinci ilândan itibaren başlaması kabul edilmiş, yürürlükteki madde bu yönde değiştirilmiştir.

Madde, yürürlükteki maddenin birinci fıkrası kaynak Kanuna uygun olarak iki fıkra hâline getirilmek suretiyle üç fıkra hâlinde kaleme alınmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Rechnungsruf

Art. 582

1 Mit der Aufnahme des Inventars verbindet die Behörde einen Rechnungsruf, durch den auf dem Wege angemessener öffentlicher Auskündung die Gläubiger und Schuldner des Erblassers mit Einschluss der Bürgschaftsgläubiger aufgefordert werden, binnen einer bestimmten Frist ihre Forderungen und Schulden anzumelden.

2 Die Gläubiger sind dabei auf die Folgen der Nichtanmeldung aufmerksam zu machen.

3 Die Frist ist auf mindestens einen Monat, vom Tage der ersten Auskündung an gerechnet, anzusetzen.

2-) CCS:

II. Sommation publique

Art. 582

1 L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

2 Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

3 Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.

V-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Fatih Duran; Adi Ortaklıkta Katılım Payı Getirme Borcuna Aykırılık, İstanbul, 2020.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X