Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 612

1. Genel olarak

IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret

1. Genel olarak

Madde 612 - En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir.

Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) YHGK, T: 29.03.2006, E: 2006/2-65, K: 2006/108:

“… 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 612. maddesinde `...En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.

Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir...’ biçimde yer almıştır.

Değinilen yasal düzenlemeye göre, miras en yakın mirasçılar tarafından reddedildiğinde, sulh hukuk mahkemesince süreye ve isteğe bağlı olmaksızın resmen tasfiye edilecek, borçlar ödendikten sonra kalan artı bir değer varsa bu Devlete kalmayacak, sanki mirası hiç reddetmemişler gibi kanunî mirasçılara verilecektir.

Somut olayda miras bırakan Hayri Güngörmez’in mirasçıları eşi Aysun, annesi Emine ve babası Ahmet Güngörmez, mirası reddettiklerinin tescili için daha önce sulh hukuk mahkemesinde dava açmışlar, mahkemece istek kabul edilmiş, mirası ret konusundaki beyanlarının tespit ve tesciline karar verilmiştir.

Bu durumda mahkemece, davacıların dava dilekçesindeki istekleri göz önüne alınarak, yukarıda değinilen biçimde, resmî tasfiyenin gerçekleştirilmesi gerekirken, sürenin geçtiğinden söz edilmek suretiyle, davanın reddi yönünde direnme kararı verilmesi doğru değildir.

Özel Daire bozma kararı açıklanan nedenlerle, usul ve yasaya uygun olup yerindedir. Direnme kararı bozulmalıdır. …”

2-) Y. 3. HD, T: 20.12.2010, E: 2010/15137, K: 2010/20977:

“… Mahkemece; davalının 21.10.2007 tarihinde ölümü nedeniyle dava yasal mirasçıları olan eş ve çocuklarına yöneltilmiş, onların da Biga Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/1369 E.-2008/204 K. sayılı kararla mirası reddettiklerini açıklamaları üzerine davalının babası olan Hüseyin davaya dâhil edilmek suretiyle onun yönünden davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm dâhili davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 612. maddesinde “En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan mirasın, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği, tasfiye sonunda arta kalan değerlerin ise mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceği” düzenlenmiştir.

Bu yasal düzenleme uyarınca, mirasın birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras ikinci derecedeki mirasçılara geçmez. Tereke tasfiye olunur, borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısım varsa red vaki olmamış gibi birinci derece mirasçılarına verilir. …

O halde, mahkemece yukarıda açıklanan yasal düzenleme uyarınca davanın reddi gerekirken…”

3-) Y. 2. HD, T: 05.05.2008, E: 2007/7038, K: 2008/6521:

“… Mirasbırakan 25.01.2003 tarihinde ölmüş, en yakın mirasçıları olan eşi Yadigar ve kızı Hande tarafından miras 26.02.2003 tarihinde reddedilmiştir.

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, Sulh Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. (TMK. md.612/1) O halde dava, en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilmiş ve bu sebeple iflas hükümlerine göre tasfiyeye tâbi duruma gelmiş terekenin, Türk Medenî Kanunu’nun 612. maddesinin atfı nedeniyle aynı kanunun 636. maddesi uyarınca iflas kaidelerine göre tasfiyesine ilişkindir. Bu madde uyarınca yapılacak tasfiye ise süreye bağlı değildir.

Bu bakımdan anılan hüküm çerçevesinde inceleme yapılarak hasıl olacak sonuç uyarınca işlem yapılması gerekirken isteğin reddi doğru bulunmamıştır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

IV. En yakın bütün mirasçıların reddi

1- Umumiyetle

Madde 552

En yakın kanuni mirasçıların cümlesi tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince karı kocadan sağ olana tebliğ olunur ve onun tarafından ancak bir ay içinde miras kabul olunabilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 552 nci maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki maddenin, kaynak İsviçre Medenî Kanununun 573 üncü maddesiyle ve Medenî Kanunun ruhu ile bağdaşmayan metninin uygulanamayacağı öğretide ve Yargıtay içtihatlarında belirtilmiş, bu konuda ortaya çıkan boşluğun kaynak İsviçre Medenî Kanununun 573 üncü maddesi göz önünde tutularak doldurulması kabul edilmiştir.

Madde bu esas dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

IV. Ausschlagung aller nächsten Erben

1. Im allgemeinen

Art. 573

1 Wird die Erbschaft von allen nächsten gesetzlichen Erben ausgeschlagen, so gelangt sie zur Liquidation durch das Konkursamt.

2 Ergibt sich in der Liquidation nach Deckung der Schulden ein Überschuss, so wird dieser den Berechtigten überlassen, wie wenn keine Ausschlagung stattgefunden hätte.

2-) CCS:

IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches

1. En général

Art. 573

1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites.

2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X